Om Nordiska Vattenskaderådet

I slutet av 1970-talet konstaterades att vattenskador i bostäder var ett ökande problem i Norden. Genom de Nordiska Byggforskningsinstitutens Samarbetsgrupp (NBS) startades gruppen (NBS-VS) med uppgiften att belysa problemen med vattenskador och att redovisa resultat från pågående forskningsprojekt. Mellan 1980-1995 arrangerade NBS-BS sju seminarier. Efter det att NBS-VS lades ner fortsatte medlemmarna i gruppen att samarbeta i egen regi och Nordiska vattenskadegruppen etablerades 1995. Från 1997 har Nordiska vattenskadegruppen arrangerat Nordiska vattenskadeseminarier med ungefär 100 deltagare vartannat år. 2018 ändrades gruppens namn till Nordiska vattenskaderådet.

Vision

Nordiska Vattenskaderådet ska verka för att minska fukt-, vattenskador och hälsorisker i byggnader.

Strategiska mål

Nordiska Vattenskaderådet ska arbeta för:

  • kunskapsspridning via Nordiskt Vattenskadeseminarium
  • nätverkande över länders gränser i Norden
  • att fokusera på en grund för harmonisering av nordiska byggregler
  • en hållbar byggnation och förvaltning/drift
  • en nordisk jämförbar vattenskadestatistik
  • att få kvalitativ kontroll av utförandet och produkter
  • att genomföra projekt mellan seminarierna
  • opinionsarbete som belyser vikten av förebyggande åtgärder och säkra lösningar vilka minskar vattenskador
  • att vara välkänd i forum med liknande intresse.

Nordiska Vattenskadeseminarium

Den Nordiska Vattenskaderådet ska vartannat år arrangera ett Nordiska Vattenskadeseminarium med målet att informera om nyheter inom forskning och utveckling av bygg- och installationsmetoder, produkter, skadestatistik, myndighetskrav och liknande.

På seminariet delas ”Det store Nordiska vattenskadepriset” ut till en person från arrangörslandet som gjort betydande insatser inom området.

Medlemmer 

Nordiska Vattenskaderådet ska bestå av personer som arbetar med vattenskadeförebyggande verksamhet. Medlemmarna representerar den organisation de arbetar i. Medlemmarna är inte utsedda på en begränsad tid.

Nordiska Vattenskaderådet har normalt 5 möten inom en 2-års period, det vill säga mellan varje Nordiska vattenskadeseminarium. Mötena alternerar mellan de nordiska länderna.

Organisationer och medlemmar i Nordiska Vattenskaderådet våren 2021 – se kontakt.